Röm.-kath. Religion

Altmann Theresia

 

Orthodoxe Religion

Dalibor Brinzei

 

Islamische Religion

 Abdulah Cajlakovic